ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า กีฬาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ประกอบกับสหพันธ์เบสบอลแห่งประเทศญี่ปุ่นมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการก่อตั้งสมาคมฯ และการเผยแพร่กีฬาเบสบอลขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้โดยได้ติดต่อขอความร่วมมือ จากบริษัท มินีแบไทย จำกัด เพื่อประสานงานในเรื่องดังกล่าว
 
     
 
               สมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535 โดยมี พล.ต.ต.ดร.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติด กรมตำรวจ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ และ นายวุฒิชัย อุดมกาญจนนันท์ กรรมการบริษัท มินีแบไทย จำกัด และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร กลุ่มบริษัท มินีแบประเทศไทย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมฯ ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบกิจการที่เกี่ยวกับกีฬาเบสบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศให้แพร่หลาย และพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลในระดับนานาชาติต่อไป ปัจจุบันนี้ สมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการมาเป็นวาระที่ 7 โดยมีคุณสมศักดิ์ พรผุดผ่อง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 18 ท่าน สมาชิกสโมสร จำนวน 24 สโมสร
 
     
 
            สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน หลายๆ หน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาพันธ์เบสบอลประเทศญี่ปุ่น, กลุ่มบริษัท มินีแบ ประเทศไทย, หอการค้าญี่ปุ่นและสถานฑูตญี่ปุ่น และการจัดหารายได้จากการจัดงาน Charity Party สมาคมมุ่งเน้นที่จะเพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาเบสบอล และการเล่นกีฬาเบสบอล ตลอดจนมีนโยบาย และแผนการดำเนินงานในการที่จะพัฒนากีฬาเบสบอลให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักต่อไปในวงการกีฬา เช่นการดำเนินการจัดการแข่งขันต่างๆ, การจัดฝึกอบรมผู้ตัดสิน เป็นต้น
 
     
 
            สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดสร้างสนามเบสบอลมาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อสร้าง จาก JEC FUN ( BANPAKU ) และได้รับพื้นที่ ในการก่อสร้างกรมพลศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลอง6 จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. สมบุญ ระหงษ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดสนาม
 
     
 
               กลุ่มบริษัทมินีแบ ประเทศไทย มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกีฬาเบสบอลให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ก้าวแรกโดยการเริ่มต้นการสนับสนุนการก่อตั้งสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ.2535 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์เบสบอลแห่งเอเชีย  นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ผลักดันให้มีการก่อสร้างสนามกีฬาเบสบอลที่มีมาตรฐานของสนามในระดับสากลขึ้นเป็นครั้งแรก กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ของไทยที่สำคัญขึ้นอีกหนึ่งหน้า นับจากนั้นเป็นต้นมากลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ตลอดจนการจัดการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน เอเชี่ยนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2537 , การแข่งเอเชี่ยนเบสบอล จนถึงการแข่งขันระดับนานาประเทศ เช่น กีฬาโอลิมปิกส์ เป็นต้น
 
              ปัจจุบันสมาคมฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ จากสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็น สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งปรนะเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย    พ.ศ. 2558 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมดูแลสมาคมกีฬาต่างๆ และสมาคมกีฬาเบสบอลได้ทำการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ทั้งชุด ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 ในปัจจุบัน       
 
 
     
 

สมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 16 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-136-7124

โทรสาร 02-136-7125

Visitors: 14,798